RHODORSIL® OILS 47 V 5047 V 1000
jsou polydimethylsiloxanové kapaliny s přímým řetězcem.

Vlastnosti :
 • Velmi dobrá odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám.
 • Dobrá odolnost vůči spalování.
 • Dobré dielektrické vlastnosti.
 • Nízké povrchové napětí.
 • Vysoká stlačitelnost.
 • Vysoká odolnost vůči stárnutí po vystavení působení povětrnostních podmínek.
 • Dobrá odolnost vůči oxidaci.
 • Malé změny viskozity v závislosti na teplotě.
 • Dobrá odolnost vůči vysokému a dlouhodobému smykovému napětí.
Použití:
 • Termostatické kapaliny (rozmezí použití od – 50°C až do + 200°C).
 • Dielektrické kapaliny (impregnace kondenzátorových papírů).
 • Materiály, odolné vůči rozmazávání (pro kopírovací stroje).
 • Zahušťovací a plastifikační činidla pro RTV materiály a silikonové tmely.
 • Mazadlo a činidlo, chránící proti působení tepla v textilním průmyslu (syntetické šicí nitě).
 • Součásti údržbových výrobků (leštidla, leštící vosky, podlahová a nábytková leštidla apod.).
 • Přídavné látky pro nátěrové hmoty (působí proti vymílání, přesycení, jako nestékavé činidlo, zamezuje drsnosti povrchu nátěru apod.).
 • Vodu odpuzující úpravy:
  - práškových materiálů (pro nátěrové hmoty a plasty),
  - vláken (pro skleněná vlákna)
 • Separační činidlo (pro odlévací formy při odlévání plastů a kovů).
 • Mazací činidlo (mazání elastomerů nebo plastů vůči kovům).       
 • Povrchově aktivní látky pro styren-butadienové pěny.
Dodáváme :
ObalObsahBarvaTLBL
kanystr25 kg
kontejner1000 kgLUKOSIOL M

Metylsilikonové oleje jsou čiré viskózní kapaliny mající díky odlišné chemické struktuře výjimečné vlastnosti v porovnání s minerálními oleji. Jsou to zejména:
 • vysoká tepelná stabilita v oblasti vysokých a nízkých teplot
 • malá změna viskozity v závislosti na teplotě
 • velmi dobré dielektrické vlastnosti, které se jen málo mění s teplotou a frekvencí
 • schopnost odpuzovat vodu
 • vysoká stlačitelnost
 • velmi dobrá chemická odolnost
 • fyziologická inertnost
 • téměř neměnná hustota (970 kg/m3) v širokém rozmezí viskozit
Metylsilikonové oleje jsou vyráběny v šesti viskozitách od 15 do 500 mPa.s.

Charakteristické vlastnosti silikonových olejů LUKOSIOL M:
 • Všechny typy metylsilikonových olejů lze vzájemně mísit, a tak připravit olej libovolné viskozity. Silikonové oleje LUKOSIOL M o viskozitě do 50 mPa.s mají bod varu vyšší než 200°C/66 Pa. Oleje o vyšší viskozitě jsou netěkavé a nemají přesný bod varu.

 • Stlačitelnost, namáhání ve střihu: u silikonových olejů LUKOSIOL M dochází při působení vyšších tlaků ke zvýšení viskozity. Při velkém smykovém namáhání zejména v zubových čerpadlech dochází v porovnání s minerálními oleji k nepatrné změně viskozity, a to pouze na krátkou dobu. Jakmile ustane smykové namáhání, olej nabývá původní viskozitu téměř okamžitě.

 • Oxidační stálost: na vzduchu jsou stálé do 150°C, se vzrůstající teplotou však začíná docházet na vzduchu k jejich rozkladu (180°C). Mírou oxidační stálosti je charakteristická změna viskozity oleje za současného působení korozivních zplodin, vzniklých oxidací na oceli, mědi a duralu.

 • Chemické chování: jsou to málo reaktivní látky. Za normální teploty jsou stálé ve vodě, vzduchu, kyslíku, kovech, dřevě, umělých hmotách. Dále odolávají roztokům kovových solí, kapalnému amoniaku a 3% peroxidu vodíku, jehož koncentrovaný roztok s nimi tvoří výbušnou směs. Silnými minerálními kyselinami (zvláště fluorovodíkovou), alkáliemi a silnými oxidačními činidly, jako jsou kyselina dusičná a plynný chlor, se za vyšší teploty rozkládají. Přitom dochází ke změně viskozity. V uzevřeném systému nebo pod inertní atmosférou se životnost olejů výrazně prodlužuje na několikanásobek.

 • Nízký bod tuhnutí, vysoký bod vzplanutí, relativně konstantní viskozita v širokém rozmezí teplot, tepelná odolnost při střihovém namáhání i chemická inertnost určují silikonové oleje LUKOSIOL M jako vhodná maziva a hydraulické kapaliny. Jejich dobrá mazivost při kluzném tření v ložiskách je zejména u následující kombinace kovů: ocel-bronz, ocel-kadmium, ocel-zinek, ocel-chrom, ocel-mosaz. V oblasti teplot 15-100°C je mazivost silikonových olejů téměř stejná jako u neaditivovaných minerálních olejů. Relativně je však lepší při teplotách nad 100°C. Při mazání valivých ložisek se silikonové oleje LUKOSIOL M téměř vyrovnávají minerálním olejům. Únosnost olejů z ložisek může být snížena, jestliže jsou použita pomalu běžící ložiska nebo se před montáží provede nasycení ložisek olejem při 150-200°C po dobu 24 hod.
ObalObsahBarvaTL
kanystr25 kg
kontejner1000 kg


AKCE - NOVINKA

! NOVINKA !
Lepidlo pro lepení izolantu

 

Plnění tub a výroba blistrů: www.plnenitub.cz

Befüllen von Aluminium-Tuben und Blisterherstellung:
www.tuben-abfuellen.eu

Copyright © 2008 STAVOCHEMIE s.r.o., all rights reserved